Klauzula informacyjna  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 
 1. Współadministratorami przekazywanych przez Państwa danych osobowych są Andrzej Nowocin oraz Jarosław Miszkiewicz, wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRACOWNIA USŁUG GEODEZYJNYCH VITAMIS s.c. Andrzej Nowocin, Jarosław Miszkiewicz., z głównym miejscem wykonywania działalności w Kutnie, przy ul. Grunwaldzkiej, nr 19A (99-301 Kutno) (każdy zwany dalej jako „Współadministrator”).
 2. Korzystanie z usług świadczonych przez Współadministratorów jest w pełni dobrowolne, jednakże brak przekazania Państwa danych osobowych uniemożliwia podejmowania czynności niezbędnych do realizacji tych usług. 
 3. Dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu realizacji umowy lub jej zawarcia – w przypadku danych kontrahentów i ich reprezentantów, lub danych osób wskazanych przez kontrahentów jako właściwych do kontaktu, oraz danych osób zainteresowanych współpracą lub zatrudnieniem
  • w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratora lub osobę trzecią - w przypadku kontaktowania się z osobą niebędącą stroną umowy w związku z jej wykonywaniem, oraz w innych uzasadnionych przypadkach;
  • w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego - w celu występowania w imieniu kontrahentów przed organami i stronami postępowań, uzyskiwania dokumentów i informacji z urzędów i instytucji publicznych, a także w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
  • na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – w przypadku uczestników procesu rekrutacyjnego, którzy udzielą takiej zgody. 
 4. Jeżeli Współadministrator nie uzyskał danych osobowych bezpośrednio od osoby, której one dotyczą to oznacza, że uzyskał je od sądu, organu administracji publicznej lub instytucji, w tym prowadzonych przez nie rejestrów i akt, lub też z rejestrów sądowych, od innych uczestników postępowania, lub od swoich kontrahentów, lub też z publicznie dostępnych źródeł, w tym z Internetu. 
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków wskazanych poniżej, lub też gdy taka konieczność wynika z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane sądom, organom administracji publicznej i/lub instytucjom publicznym, a także gdy to konieczne, kontrahentom, w tym podwykonawcom Współadministratorów oraz dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT, księgowości, kurierom), oraz innym podmiotom wskazanym przez Współadministratora, z którymi zawarł on umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 6. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani też nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od podstawy oraz celu ich przetwarzania, w związku z czym jeżeli przetwarzanie odbywa się:
  • wykonania umowy lub w celu zawarcia - dane są przetwarzane do momentu wygaśnięcia wynikających z umowy uprawnień stron, a w przypadku procesu rekrutacyjnego przez 6 miesięcy od jego zakończenia;
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego – przez okres niezbędny do realizacji takiego obowiązku; 
  • uzasadnionego interesu Współadministratora lub osoby trzeciej – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  • zgody - dane przetwarzane są do czasu jej odwołania, nie dłużej niż 5 (pięć) lata od jej przekazania Administratorowi.
 8. Jednocześnie informujemy, że na podstawie przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile była od wydana, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego;
  • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Współaministratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo kontaktować się ze Współadministratorami drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@vitamis.pl, lub pisemnie na adres: ul. Grunwaldzka, nr 19A, 99-301 Kutno.
 
vitamis kutno
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 Vitamis S.C.
O Firmie vitamis Kontakt vitamis Mapa Strony vitamis Administrator vitamis Klauzula informacyjna
 
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które zapisywane są w Państwa urządzeniu. W dowolnym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies.
Prosimy o zapoznanie się z
Klauzulą informacyjną. Akceptuję cookie